Zachowek definicja

11 marca 2019 Prawo na co dzień

W kodeksie cywilnym brak jest ustawowej definicji zachowku. Zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy, albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – ⅔ wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału. Z treści tego przepisu wynika więc, że osobom najbliższym, które dziedziczyły po zmarłym na podstawie ustawy (tj. przepisów kodeksu cywilnego o dziedziczeniu ustawowym) przysługuje roszczenie o świadczenie pieniężne skierowane do powołanego spadkobiercy w odpowiedniej wysokości wartości udziału, który by im przypadł, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego.

Spadek zachowek

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy przechodzących w chwili jego śmierci na spadkobierców. Spadkobranie może odbywać się na podstawie ustawy lub testamentu. Jeżeli spadkodawca zdecyduje się sporządzić testament i nie powoła do dziedziczenia osób z najbliższej rodziny, osobom tym, jeżeli mogłyby dziedziczyć na podstawie, przysługuje prawo do zachowku. Do kręgu osób uprawnionych do zachowku należy zaliczyć zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy (pod warunkiem spełnienia warunku dotyczącego dziedziczenia ustawowego).

Dla kogo zachowek

Przepisy kodeksu cywilnego wskazują krąg osób, którym przysługuje roszczenie o zachowek – są to osoby, które należą do kręgu najbliższej rodziny spadkodawcy – zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy – pod warunkiem, że dziedziczyliby po nim na podstawie ustawy. Osobami uprawnionymi do zachowku nie będą jednak członkowie rodziny, którzy należą do kręgu w/w osób, jeżeli zrzekli się dziedziczenia, odrzucili spadek, zostali uznani za niegodnych dziedziczenia lub zostali wydziedziczeni (czyli pozbawieni przez spadkodawcę prawa do zachowku). Osoby te traktowane są przez ustawodawcę, jak osoby, które nie dożyły chwili otwarcia spadku (tj. chwili śmierci spadkodawcy).